اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد آ س پ واحد
قیمت 963 ریال
تغییر 1.05 درصد
تعداد معاملات 9
حجم معاملات 24,921 سهم
ارزش معاملات 24 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 24 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 24 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد اخابر واحد
قیمت 2,221 ریال
تغییر 0.00 درصد
تعداد معاملات 12
حجم معاملات 103,555 سهم
ارزش معاملات 229 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 229 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 6 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 223 میلیون ریال
EPS 559 ریال
P/E 4.0
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد ارفع واحد
قیمت 3,144 ریال
تغییر 4.52 درصد
تعداد معاملات 24
حجم معاملات 114,884 سهم
ارزش معاملات 361 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 189 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 173 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 361 میلیون ریال
EPS 111 ریال
P/E 28.3
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد بموتو واحد
قیمت 4,673 ریال
تغییر -0.06 درصد
تعداد معاملات 7
حجم معاملات 5,910 سهم
ارزش معاملات 27 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 27 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 27 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد پارسان واحد
قیمت 2,085 ریال
تغییر 0.00 درصد
تعداد معاملات 142
حجم معاملات 866,799 سهم
ارزش معاملات 1,805 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 1,806 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 216 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 1,590 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد پكوير واحد
قیمت 3,987 ریال
تغییر -0.10 درصد
تعداد معاملات 12
حجم معاملات 13,170 سهم
ارزش معاملات 51 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 51 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 51 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد تيپيكو واحد
قیمت 6,047 ریال
تغییر 2.51 درصد
تعداد معاملات 43
حجم معاملات 1,108,000 سهم
ارزش معاملات 6,708 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 6,660 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 48 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 5,039 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 1,669 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد ثباغ واحد
قیمت 1,907 ریال
تغییر -0.42 درصد
تعداد معاملات 26
حجم معاملات 257,201 سهم
ارزش معاملات 490 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 492 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 492 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد خبهمن واحد
قیمت 1,906 ریال
تغییر 0.00 درصد
تعداد معاملات 24
حجم معاملات 68,823 سهم
ارزش معاملات 131 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 131 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 131 میلیون ریال
EPS 274 ریال
P/E 7.0
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد خگستر واحد
قیمت 4,085 ریال
تغییر 1.39 درصد
تعداد معاملات 393
حجم معاملات 3,838,659 سهم
ارزش معاملات 15,681 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 1,157 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 14,523 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 760 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 14,921 میلیون ریال
EPS 309 ریال
P/E 13.2
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد خودرو واحد
قیمت 2,906 ریال
تغییر 3.93 درصد
تعداد معاملات 1,575
حجم معاملات 24,608,519 سهم
ارزش معاملات 71,507 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 26,683 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 46,541 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 16,140 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 57,084 میلیون ریال
EPS 221 ریال
P/E 13.2
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد سپاها واحد
قیمت 1,150 ریال
تغییر 0.09 درصد
تعداد معاملات 18
حجم معاملات 124,600 سهم
ارزش معاملات 144 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 145 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 145 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد سشرق واحد
قیمت 1,103 ریال
تغییر -0.54 درصد
تعداد معاملات 21
حجم معاملات 339,843 سهم
ارزش معاملات 371 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 371 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 371 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد شبندر واحد
قیمت 4,756 ریال
تغییر 0.25 درصد
تعداد معاملات 187
حجم معاملات 1,630,441 سهم
ارزش معاملات 7,760 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 5,548 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 2,213 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 3,072 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 4,689 میلیون ریال
EPS 220 ریال
P/E 21.6
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد شپديس واحد
قیمت 8,274 ریال
تغییر -0.01 درصد
تعداد معاملات 7
حجم معاملات 26,365 سهم
ارزش معاملات 217 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 205 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 11 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 217 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد شيران واحد
قیمت 3,891 ریال
تغییر 0.00 درصد
تعداد معاملات 16
حجم معاملات 27,800 سهم
ارزش معاملات 108 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 105 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 3 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 108 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد فارس واحد
قیمت 4,575 ریال
تغییر -0.02 درصد
تعداد معاملات 16
حجم معاملات 25,426 سهم
ارزش معاملات 113 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 13 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 100 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 113 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد فولاژ واحد
قیمت 2,085 ریال
تغییر 0.00 درصد
تعداد معاملات 15
حجم معاملات 40,433 سهم
ارزش معاملات 84 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 35 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 49 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 84 میلیون ریال
EPS 128 ریال
P/E 16.3
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد لپارس واحد
قیمت 4,199 ریال
تغییر 0.38 درصد
تعداد معاملات 24
حجم معاملات 29,927 سهم
ارزش معاملات 127 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 127 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 127 میلیون ریال
EPS 366 ریال
P/E 11.5
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد وپترو واحد
قیمت 1,519 ریال
تغییر 2.57 درصد
تعداد معاملات 100
حجم معاملات 614,185 سهم
ارزش معاملات 937 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 76 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 861 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 937 میلیون ریال
EPS 108 ریال
P/E 14.1
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد ولغدر واحد
قیمت 1,145 ریال
تغییر 1.33 درصد
تعداد معاملات 50
حجم معاملات 394,647 سهم
ارزش معاملات 453 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 23 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 430 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 0 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 453 میلیون ریال
EPS - ریال
P/E -
اطلاعات سهام پرتفوی   در تاریخ : 1395/10/28
نماد ومعادن واحد
قیمت 1,452 ریال
تغییر 0.07 درصد
تعداد معاملات 64
حجم معاملات 798,208 سهم
ارزش معاملات 1,164 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 1,031 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 133 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 146 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 1,018 میلیون ریال
EPS 176 ریال
P/E 8.3
بازار در یک نگاه
79,155 (+ 71) شاخص کل
میلیارد ریال 108 ارزش معاملات
میلیون سهم 35 حجم معاملات
عرضه و تقاضای پرتفوی
(میلیارد ریال) 14 عرضه
(میلیارد ریال) 6 تقاضا

پرتفوی
در یک نگاه 
وغدیر در تاریخ : 1395/10/28
قیمت 1,343 ریال
تغییر 0.07 درصد
تعداد معاملات 38
حجم معاملات 473,073 سهم
ارزش معاملات 641 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 95 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 573 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 257 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 411 میلیون ریال
EPS 0 ریال
P/E 0.0
     ونيكيح:      450      (0.00%)           ونيكي:      1,537      (0.00%)           ونوين:      2,215      (-1.12%)           ومعادنح:      370      (0.54%)           ومعادن:      1,469      (1.24%)           ولغدر:      1,138      (0.71%)           وغدير:      1,357      (1.12%)           وتجارت:      1,002      (0.00%)           وپترو:      1,531      (3.38%)           وپاسارح:      149      (-29.38%)           وپاسار:      999      (-0.10%)           وپارسح:      2,123      (-3.10%)           وپارس:      1,120      (-3.70%)           وبشهر:      1,974      (-3.14%)           واميد:      1,735      (-2.69%)           لپارس:      4,299      (2.77%)           كقزوي:      911      (6.80%)           فولاژ:      2,067      (-0.86%)           فمليح:      980      (83.86%)           فملي:      1,945      (1.73%)           فارس:      4,460      (-2.53%)           شيران:      3,909      (0.46%)           شپديس:      8,270      (-0.06%)           شبندر:      4,711      (-0.70%)           شبريزح:      3,721      (3.07%)           شبريز:      4,892      (-0.71%)           سيدكو:      1,208      (-0.33%)           سشرقح:      123      (-3.15%)           سشرق:      1,100      (-0.81%)           سخوز:      3,250      (3.73%)           سپاها:      1,151      (0.17%)           رمپنا:      7,791      (5.00%)           رتاپح:      1,800      (-3.33%)           رتاپ:      4,400      (-1.37%)           خودرو:      2,870      (2.65%)           خگستر:      4,030      (0.02%)           خبهمن:      1,902      (-0.21%)           ثباغ:      1,911      (-0.21%)           ثاخت:      1,054      (-8.11%)           تيپيكو:      6,082      (3.10%)           پكوير:      3,900      (-2.28%)           پكوير:      17,350      (-0.32%)           پارسان:      2,081      (-0.19%)           بهپاك:      4,500      (1.56%)           بموتوح:      5,500      (-2.60%)           بموتو:      4,520      (-3.34%)           البرز:      1,182      (-0.42%)           ارفع:      3,139      (4.36%)           اخابر:      2,210      (-0.50%)           آ س پ:      960      (0.73%)