بازار در یک نگاه
77,847 (+ 47) شاخص کل
میلیارد ریال 1,355 ارزش معاملات
میلیون سهم 469 حجم معاملات
عرضه و تقاضای پرتفوی
(میلیارد ریال) 3 عرضه
(میلیارد ریال) 1 تقاضا

پرتفوی
در یک نگاه 
وغدیر در تاریخ : 1394/12/04
قیمت 2,573 ریال
تغییر 3.58 درصد
تعداد معاملات 617
حجم معاملات 56,929,090 سهم
ارزش معاملات 146,496 میلیون ریال
ارزش خرید حقوقی 139,460 میلیون ریال
ارزش خرید حقیقی 7,036 میلیون ریال
ارزش فروش حقوقی 136,162 میلیون ریال
ارزش فروش حقیقی 10,334 میلیون ریال
EPS 0 ریال
P/E 0.0
     ونيكي:      1,870      (-4.88%)           ونوين:      2,215      (-1.12%)           ومعادنح:      9      (0.00%)           ومعادن:      1,200      (-1.32%)           ولغدر:      2,774      (-5.00%)           وغدير:      2,540      (2.25%)           وتجارت:      1,170      (-3.23%)           وپترو:      1,907      (0.26%)           وپاسارح:      149      (-29.38%)           وپاسار:      1,297      (-0.84%)           وپارسح:      2,123      (-3.10%)           وپارس:      1,479      (2.00%)           وبشهر:      2,340      (2.50%)           واميدح:      1,250      (-3.85%)           واميد:      1,747      (-4.95%)           لپارس:      7,990      (2.75%)           كقزوي:      14,000      (6.04%)           فولاژ:      1,350      (-4.39%)           فمليح:      625      (5.40%)           فملي:      1,669      (2.71%)           فارس:      5,970      (1.24%)           شيران:      4,700      (-2.67%)           شپديس:      9,600      (-1.65%)           شبندر:      4,229      (4.55%)           شبريزح:      1,870      (-4.00%)           شبريز:      4,377      (4.99%)           سيدكو:      1,208      (-0.33%)           سشرقح:      3      (0.00%)           سشرق:      1,170      (0.52%)           سخوز:      3,250      (3.73%)           سپاها:      1,102      (-1.52%)           رمپنا:      7,791      (5.00%)           رتاپح:      1,800      (-3.33%)           رتاپ:      5,149      (-5.00%)           خودرو:      3,275      (0.18%)           خگستر:      4,610      (4.99%)           خبهمن:      2,592      (-4.99%)           ثباغ:      2,370      (-1.33%)           ثاخت:      1,270      (0.32%)           تيپيكو:      7,029      (-1.98%)           پكوير:      17,350      (-0.32%)           پكوير:      5,800      (-2.29%)           پارسانح:      1,951      (4.22%)           پارسان:      2,591      (-0.12%)           بهپاك:      4,500      (1.56%)           بموتو:      5,961      (-3.92%)           البرز:      1,182      (-0.42%)           ارفع:      1,726      (4.99%)           اخابر:      2,803      (-1.96%)           آ س پ:      1,163      (0.43%)