شرکت سرمایه گذاری غدیر

تقویم برگزاری مجامع شرکت ها

راهنما : مجمعی برگزار نمیشود مجمع عادی سالانه مجمع عادی فوق العاده مجمع عادی به طور فوق العاده لغو مجمع