شرکت سرمایه گذاری غدیر

دیده بان بازار
ردیف نام شرکت تعداد معاملات حجم معاملات
هزار سهم
ارزش معاملات
میلیون ریال
قیمت باز شدن بیشترین قیمت کمترین قیمت آخرین قیمت قیمت بسته شدن قیمت دیروز تغییر قیمت درصد تغییر EPS P/S P/E P/B بتا (β)

بتا (β) : عبارت است از حاصل تقسیم کواریانس بین بازده روزانه شاخص کل و بازده روزانه سهم در 90 روز گذشته تقویمی به واریانس بازدهی شاخص کل در 90 روز گذشته تقویمی